[ مرکز اخبار ]

تازه های تکنولوژی

[ایمیل]

Smart Reply

Smart Reply

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ ۸۶۴ بازدید کننده

گوگل قابلیت smart reply رادرکلاینت ایمیل اینباکس معرفی کرد