[ مرکز اخبار ]

تازه های تکنولوژی

[inbox]

Smart Reply

Smart Reply

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ ۸۸۵ بازدید کننده

گوگل قابلیت smart reply رادرکلاینت ایمیل اینباکس معرفی کرد