[ مرکز اخبار ]

تازه های تکنولوژی

[smart]

Smart Reply

Smart Reply

شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ ۷۰۸ بازدید کننده

گوگل قابلیت smart reply رادرکلاینت ایمیل اینباکس معرفی کرد